Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Chorvatsko

Detail státu

Chorvatsko Chorvatsko - transparent

za cenu - .

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Dnem vstupu Chorvatska do EU 1. července 2013 byly zrušeny celní kontroly na státních hranicích se sousedními státy EU (Slovinsko, Maďarsko). Na druhé straně zůstávají nebo se zpřísňují celní kontroly na hranicích s nečlenskými státy EU (Srbskem, Bosnou a Hercegovinou a Černou Horou).

V každém případě je nutno na hraničním přechodu ohlásit dovoz nebo vývoz peněžních prostředků nebo cestovních šeků v hodnotě 10.000,- euro a vyšší.

Zatímco pro dovoz ze států EU odpadají celní limity pro neobchodní dovoz zboží a předmětů pro osobní potřebu cestujícího, v případě dovozů z nečlenských zemí nadále platí následující bezcelní limity pro dovoz: max. 200 cigaret nebo 50 doutníků nebo 250g tabáku, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l vína nebo jiného obdobného alkoholického nápoje, 50 ml parfému, 250 ml toaletní vody.

Do Chorvatska je zakázán dovoz jakéhokoliv množství drog a jiných omamných prostředků, byť i pro osobní potřebu. V tomto ohledu jsou přijíždějící osoby podrobovány častým kontrolám na hranici i ve vnitrozemí.

Dovoz léků je povolen v množství odpovídající osobní potřebě po dobu nejvýše jednoho měsíce. Léky obsahující opojné látky lze dovážet v množství určenému k léčení po dobu nejvýše 5 dnů. Ve všech případech se doporučuje mít u sebe lékařskou dokumentaci, ze které vyplývá potřeba užívání konkrétního léku.

Zvláštnímu dohledu a povolovacímu řízení podléhá vývoz předmětů, které mají nebo mohou mít povahu kulturní či historické památky. To platí zejména pro předměty nacházející se na mořském dně, u kterých lze předpokládat historickou hodnotu (zejména všechny vraky lodí a předměty v nich), jejichž samotný výlov je již sám o sobě zakázán.

Webový portál Celní správy Chorvatské republiky se nachází na adrese: www.carina.hr

 

DOKUMENTY

Cestovat do Chorvatska je možno s platným cestovním pasem nebo občanským průkazem ČR. Je přitom nutné, aby použitý cestovní doklad byl platný minimálně po dobu pobytu občana ČR na území Chorvatska.

Připomínáme, že od 27. června 2012 musí být pro cesty do zahraničí každý občan ČR, včetně dětí, vybaven vlastním cestovním dokladem (cestovním pasem příp. občanským průkazem). Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů již nejsou platné. Nezletilé dítě, jenž necestuje společně s rodiči, nemusí být vybaveno jejich souhlasem (souhlasem zákonného zástupce) s cestou v doprovodu jiné osoby. V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR (Záhřeb), nebo na konzulární jednatelství (Split, Rijeka), který k umožnění návratu do ČR vystaví náhradní cestovní doklad.

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, malý technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení - zelená karta). Při cestě zapůjčeným vozidlem se doporučuje mít při sobě písemný souhlas vlastníka s použitím vozidla.

Za účelem ošetření ve státních zdravotnických zařízeních je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu ČR mohou čeští pojištěnci uplatňovat nárok na poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče. Tento mechanismus však nepokrývá náklady na spoluúčast ani na převoz nebo repatriaci pojištěnce do ČR, proto je doporučováno uzavření doplňkového cestovního zdravotního pojištění. Bezplatné ošetření na základě Evropského zdravotního průkazu zpravidla nelze nárokovat v soukromých zdravotnických institucích.

Psi, kočky a fretky v doprovodu svého majitele (v neobchodním styku) musí mít mezinárodní očkovací průkaz pro malá zvířata (europas, petpassport) s vyznačeným očkování proti vzteklině, příp. identifikaci zvířete mikročipem. Pro Chorvatskou republiku není potřeba sérologické vyšetření.

Dnem 1. července 2013 se Chorvatsko stalo novým členským státem Evropské unie. Přistoupení k EU však neznamená zrušení pohraničních kontrol cestovních dokladů jak při vstupu do Chorvatska tak při výstupu ze země.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Bezpečnostní situace na území Chorvatska je dobrá. Zejména po dobu letní turistické sezóny působí preventivně dostatečná přítomnost uniformované policie na souši i na moři. Přesto je třeba věnovat soustavnou pozornost svým osobním věcem, zejména dokladům a financím, a chránit je před případnými kapsáři, kterým nahrává zvýšená koncentrace osob v letoviscích. Pod trvalým dohledem je třeba mít své věci i na plážích.

Upozorňujeme, že v Chorvatsku je trestné držení jakéhokoliv i sebemenšího množství drog a omamných látek byť i pouze pro osobní potřebu. Kontrola držení takovýchto látek je prováděna jednak na hraničních přechodech při vjezdu do Chorvatska, jednak i během pobytu na území. Osoby držící drogy jsou následně trestány finančně nebo i odnětím svobody.

Řidiči musí v letních měsících počítat s hustým provozem a častými kritickými situacemi na místních silnicích a věnovat řízení vozidla zvýšenou pozornost, včetně dodržování pravidelných přestávek v jízdě. Nejčastější příčinou nehod českých občanů na chorvatských silnicích a dálnicích je právě únava po dlouhé jízdě, nepřiměřená rychlost a nedodržování dostatečné vzdálenosti při jízdě v koloně.V Chorvatsku je sice povolena hranice 0,5 ‰ obsahu alkoholu v krvi řidiče, nicméně v případě dopravní nehody je požití alkoholu považováno za zásadní přitěžující okolnost. Proto je třeba se konzumace alkoholu před jízdou nebo během jízdy vyvarovat. Při jízdě je zakázáno používat mobilního telefonu s výjimkou přístrojů hands-free. Během letního času není povinnost používat ve dne tlumená světla, nicméně se to doporučuje se v zájmu bezpečnosti silničního provozu. Pro přepravu dítěte mladšího 5 let je povinné používání dětské autosedačky. Pro cyklisty mladší 16 let platí povinné používání ochranné přilby. Povolená rychlost na dálnici je 130 km/hod, na komunikacích pro motorová vozidla 110 km/hod, mimo osady 90 km/hod, v osadách 50 km/hod - pokud není místní úpravou stanoveno jinak. Doporučujeme zvýšenou opatrnost při jízdě za deště, zejména na obecních komunikacích.

Pokud řidič odmítne zaplatit případnou uloženou blokovou pokutu policii na místě, je řešení přestupku v Chorvatsku předáno místně příslušnému Přestupkovému soudu. Pro zajištění přítomnosti v přestupkovém řízení nebo následného výkonu trestu může policie zadržet pas nebo OP cizího státního příslušníka až na dobu 8 dnů. Pokuty za přestupky byly v červnu 2008 výrazně navýšeny. Překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec se trestá peněžitou pokutou v rozmezí 500 – 7.000 HRK, překročení povolené rychlosti v obci peněžitou pokutou v rozmezí 300 – 15.000 HRK, v krajním případě, jakož i v případě nezaplacení může soud vyslovit řidiči trest odnětí svobody až do 60 dnů. V případě dopravní nehody je nutné, aby si provozovatel vozidla od policie vyžádal záznam o poškozeném vozidle. Bez tohoto dokladu není dovoleno z Chorvatska vycestovat.

Dálniční poplatky v Chorvatsku jsou vybírány formou mýtného, vždy za konkrétní projetý úsek dálnice. Mýtné se platí i za přejezd mostu na ostrov Krk a za rychlostní silnice na Istrijském poloostrově (tzv. istrijský Ypsilon), včetně tunelu Učka. Informace o aktuální výši poplatků (cestarina) na většině dálnic je možné nalézt na www.hac.hr, pro úsek dálnice hraniční přechod Macelj – Záhřeb na www.azm.hra pro dopravní komunikace na Istrijském poloostrově na www.bina-istra.com Informace o cenách pohonných hmot a seznam plynových stanic lze najít na: www.hak.hra na: www.ina.hr

Na celém území Chorvatska je přísný zákaz nocování ve volné přírodě. To znamená, že s výjimkou ubytování v hotelu, kempu a privátu je jiný způsob nocování zakázán. Při nedodržení tohoto nařízení se turisté vystavují policejnímu stíhání, soudnímu řízení a peněžité pokutě nebo i vězení.

Rekreačně sportovní potápění (se vzduchovými lahvemi) organizované či individuální lze v Chorvatsku provozovat pouze s povolením vydaným místně příslušným Přístavním kapitanátem nebo jeho pobočkou. Je striktně zakázáno vynášet z mořského dna jakékoliv předměty mající povahu kulturní památky nebo předměty, o nichž lze byť jen předpokládat, že by takovou povahu mohly mít. Individuální splavování řeky Cetinji (u Omiše) není dovoleno a trestá se vysokými pokutami ukládanými Institutem ochrany přírody.

Od roku 2013 v rámci zákonem zavedené fiskalizace má každý prodejce (s výjimkou prodejců na tržnici) povinnost vydat zákazníkovi řádný pokladnou tištěný účet (chorvatsky račun). Kupující má povinnost mít při opouštění provozovny účet u sebe. Doporučujeme proto v obchodech, restauracích a dalších provozovnách vydání účtenky vždy vyžadovat.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Čeští pojištěnci mají při přechodném pobytu v Chorvatsku nárok na nezbytnou zdravotní péči, a to ve smluvních zdravotnických zařízeních (zpravidla ne soukromých) a po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění, příp. Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz.

Pokud bude český pojištěnec potřebovat během svého přechodného pobytu v Chorvatsku určitou specifickou péči spojenou s léčbou chronické nemoci, např. dialýzu, kyslíkovou terapii, chemoterapii, apod., již k čerpání této péče nepotřebuje předchozí svolení své zdravotní pojišťovny. Tato péče bude poskytnuta pouze na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění.

Tento mechanismus však nepokrývá náklady na transport pojištěnce do ČR v případě vážného zranění nebo repatriaci tělesných pozůstatků. Vzhledem k tomu, že tyto náklady mohou být značně vysoké (v naléhavých případech jsou pacienti přepravováni letecky), doporučuje se uzavřít před cestou doplňkové cestovního zdravotního pojištění pro pobyt v zahraničí. Rovněž tak se doporučuje připojistit se v případě, že občané ČR hodlají při své dovolené v Chorvatsku provozovat některé tzv. rizikové činnosti, jako např. potápění, vodní lyžování, jízdu na vodních skútrech, horolezectví, létání na rogalech, padácích apod.
Podrobnosti k poskytování zdravotní péče v Chorvatsku a uplatňování nároků na poskytnutí zdravotní péče se nachází na webové stránce Centra mezistátních úhrad www.cmu.cz

Důležitá telefonní čísla v Chorvatsku:

Policie: 192; Požárníci: 193; Rychlá zdravotnická pomoc: 194
(z mobilního telefonu je třeba volit i předvolbu města, kde se volající nachází; při použití zahraničního mobilního telefonu předtím i mezinárodní kód Chorvatska +385).

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje využívat ve všech nouzových případech v maximální míře telefonní číslo jednotného integrovaného záchranného systému 112 bez dalších předvoleb.

Poskytování pomoci na silnicích: 1987
Předpověď počasí: 18166
Informace o místních a meziměstských telefonních číslech: 11 888
Informace o mezinárodních telefonních číslech: 11 802
Aktuální dopravní informace: 062 777 777
Chorvatský autoklub (HAK): +385 1 66 11 999; www.hak.hr e-mail: info@hak.hr
Záchranná a pátrací služba (na moři): 9155 (DAN), VHF kanály 16, 10, 74
Dekompresní komory:
PULA tel/fax +385 52 217 877, 24572, mobil: +385 98 255 945, +385 98 219 225
SPLIT +385 21 354511, 361 355, 343 980, mobil: +385 91 546 1313, +385 99 475 095
ZÁHŘEB +385 1 290 2300, mobil: +385 91 501 5556
DUBROVNÍK +358 20 431 687, mobil: +385 98 381 685